1/8: khi mượn cái gì của ai, nên trả đúng thời hạn đã nói trước. Có thể ...